اهداف کمیته خط سیاق

اهداف کمیته خط سیاق:

معرفی خط سیاق به جامعه ایران

آموزش خط سیاق

ثبت خط سیاق بعنوان خطی که در ایران متداول بوده

ترجمه متون خط سیاق و چاپ و انتشار آن

/ 0 نظر / 42 بازدید