رزومه، کتاب ها و مقالات

 

         اسد الله عبدلی  آشتیانی  پژؤهشگر اسناد ایرانی و خط سیاق

 

 

عبدلی آشتیانی متولد 1346است . فرزند استاد تقی حداد وی سال هاست که همه وقت و تلاش خود را صرف کاوش و پژوهش بر روی  اسناد کهن ایرانی کرده است .

صدها سند  وقف نامه ، مبایعه نامه ، حکم ، بنچاق و دیگر اسناد متنوع مورد بررسی ، دقت و بازنویسی ایشان قرار گرفته است .

عبدلی آشتیانی همچنین تخصص ویژه ای در خواندن خطوط قدیمه دارد .

می دانیم  حساب سیاق روشی است درحسابداری  قدیمی و دانشی است در ثبت و ضبط ارقام و اعداد محاسبات دیوانی و شخصیکه دارای مجموعه بسیار ارزشمندی از اسناد و نوشته جات تاریخی ایران تا اواخر عصر قاجاری است .

عبدلی آشتیانی دارای سابقه تدریس و آموزش خط سیاق بوده و تا کنون چندین کارگاه آموزشی خط سیاق برگزار نموده است.

آقای عبدلی برای خواندن و گردآوری اطلاعات ازرشمند اسناد سیاق ایران فرصت زیادی را گذاشته اند و اندوخته ذی قیمتی از اطلاعات و آگاهی از این علم و هنر تاریخی دارد .

استاد  عبدلی حاصل مطالعات و تحقیقات خود را در چندین جلد کتاب و بیش از سی عنوان مقاله در نشریات علمی و تخصصی ایران منتشر کرده است .

وی همچنین در برخی سمینار ها و همایش های مربوط به اسناد و نسخ خطی به ارائه مقاله و سخنرانی پرداخته است  وی عضو ومشاور انجمن مجموعه داران ایران ومسول کمیته خط سیاق این انجمن می باشد.

فهرست مختصری از آثار وی عبارت است از :

1- بازخوانی کتابچه جمع و خرج ولایت ایران در عصر مظفری ( 1322 ﻫ . ق ) [به خط سیا ق]   محسن روستایی و اسدالله عبدلی آشتیانی ، پیام بهارستان ، دوره دوم ، سال 5 ، شماره هجده ، زمستان 1391 ، صفحات 184 تا 200 ( همان نشانی بالا ).

2- حقوق و مواجب اطباء و جراحان فوج ظل السلطان به خط سیاق( 1300ﻫ . ق ) اسدالله عبدلی آشتیانی (شماره 19 پیام بهارستان).

 

 

3- در آمدی بر روابط تجاری  ایران و هند ؛ ( با زخوا نی اسناد سیاق هند )

ب). اولین هما یش بین المللی (میراث مشترک ایران وهند/ با رویکرد تاریخ ,ادبیا ت,هنر ,علوم و فنون ,ادیان ,عرفان و فلسفه/4مهرماه
 1392-   6 2 سپتامبر2013م/برگزار کننده:مجمع ذخائر اسلامی ,موسسه تاریخ علم و فرهنگ (قم-ایران)

4- بازخوانی کتابچه انبار تحویل به خط سیاق به سال 1302 ﻫ.ق ، فصلنامه پیام بهارستان، شماره 21

5- کتابچه مخارج اردوی لشگر غرب به خط سیاق به تاریخ 1333 ﻫ . ق ، فصلنامه پیام بهارستان ، شماره 22

6- سیاق چیست ؟ اسدالله عبدلیآشتیانی
7
- مفاصا حساب میرزا محمد رفیع خان معتمد الایاله نایب آشتیان و مضافات به خط سیاق ( 1303 ﻫ . ق ) .
8-
بازخوانی سند صورت جمع و خرج میرزا محمد تحویلدار به خط سیاق در عصر مظفرالدین شاه قاجار

( 1316 ﻫ . ق )

9- کتابچه تشخیص جمع ولایات ، میرزا یوسف خان مستوفی الممالک آشتیانی به خط سیاق (1300 ﻫ.ق ) ، کتاب آماده چاپ

مجموعه کتابهای چاپ شده:

1-آشتیان به روایت تصویر و سند «دفتر اول » با همکاری محمد علی نورائی آشتیانی ،نشرمجمع ذخائر اسلامی قم ،چاپ اول ،اسفند 1386 شامل 378 صفحه ،شمارگان 2000جلد.

2- «اسناد سیاوشان » ، «دفتر اول » ،نشر مجمع ذخائر اسلامی قم ،چاپ اول ،بهار 1387 شامل 197 صفحه ، شمارگان 2000جلد.

3- «نامه های تجاری و اسناد بازار آشتیان »با همکاری محمد علی نورائی آشتیانی ،نشر الماس قم ،چاپ اول ،اردیبهشت 1389 ،شامل 224 صفحه ،شمارگان 1000جلد.

4- مراسلات تجاری میرزا عبداله خان تاجر آشتیانی ( عطائی ) ، مجمع ذخائر اسلامی قم ، سال 1390  -   ( معرفی میراث مخطوط 75 ) شمارگان 150 نسخه و نسخه دیجیتالی .

5- اسناد اراک ( سلطان آباد – عراق ) در مجالس دوم تا پنجم مجلس شورای ملی ( 1288 خ تا 1304 خ ) – نشر کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی سال 1390 شمارگان 1000 نسخه .
6- یکصدو سیز ده سند از روابط فر هنگی ؛ تجاری ایران وهند (1289-1329 خورشید ی) ؛مجمع ذخائر اسلا می قم ,سال 1392
اولین همایش :(میراث مشترک ایران و هند قم 1392)

7- ا سنا د سادات حسینی آشتیا نی (آقا میر کا ظم ) ؛ مجمع ذخا ئر اسلامی  قم  ؛ 1393- (معرفی میرا ث مخطوط:209  ).
8- اسنا د سیا وشا ن ( د فتر د و م ) ؛مجمع ذخائر اسلا می   قم؛ 1393-( معرفی میرا ث مخطو ط: 211 ).
9-  اسناد تجا ری آقا میرزا غلا مر ضا بنکد ار تفر شی؛ مجمع ذخائر اسلا می قم ؛ 1393- (معر فی میر اث مخطوط:206).
10-
اسناد تجاری اراک ( عراق/ سلطان آبا د ) ؛نشر سفیر اردهال  ؛ (مجوعه اسناد ایرانی: 1 )؛تهران 1393.

11-جستارهای در میراث اسلامی (مجموعه مقالات ؛یاداشتها؛اسناد و متون )؛دفتر هفتم:ویژه سند پژوهی ؛به کوشش:اسد الله عبدلی آشتیانی دکتر یوسف بیگ بابا پور؛انتشارات سفیر اردهال؛تهران 1393؛نوبت اول. شمارگان 550 ، تعداد صفحات 557 ،

بهاء 35.000 تومان.

12- وقف نامه های قرآن مساجد آشتیان . جستارهای در میراث اسلامی ، مجموعه مقالات ، یادداشت ها ، اسناد و متون ، (دفتر ششم ویژه نامه نسخه پژوهی )، اسدالله عبدلی آشتیانی ، به کوشش احمد خامه یار و دکتر یوسف بیگ باباپور ، نشر سفیر اردهال ، 1393 ، تهران

13- آموزش خط و حساب سیاق ، شامل 680 صفحه در باب آموزش سیاق به زبان امروزی ، آماده چاپ ، تحقیق، تدوین و پژوهش  اسدالله عبدلی آشتیانی

مقالات :

1- اسنادی از مستوفی الممالک و خاندان اعتصام الملک – اسداله عبدلی آشتیانی ، اسناد بهارستان ، فصلنامه علمی تخصصی در حوزه اسناد سال اول ، شماره سوم ، پاییز 1390 ، صفحه 183 تا 196 نشانی الکترونیک www.ical.ir - صاحب امتیاز : کتابخانه ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.

2- مرافعه قنات گلشن آشتیان در اسناد مجلس شورای ملی – اسدالله عبدلی آشتیانی ، اسناد بهارستان ، فصلنامه علمی و تخصصی در حوزه اسناد سال اول ، شماره دوم ، تابستان شماره 1390 ، صفحه 207 تا 242 ( همان نشانی بالا ).

3- سواد نامه فتحعلی شاه به ناپلئون – اسدالله عبدلی آشتیانی – اسناد بهارستان فصلنامه علمی و تخصصی در حوزه اسناد ، سال اول ، شماره اول ، بهار 1390 ، صفحات 201 تا 209 ( همان نشانی بالا ).

4- همافر وفسی و عریضه های منضوم به مجلس – اسدالله عبدلی آشتیانی – اسناد بهارستان فصلنامه علمی و تخصصی در حوزه اسناد ، شماره 5 ، بهار 1391 ، صفحات 315 تا 334 ( همان نشانی بالا ).

5- اسناد املاک زراعی از عایدات، جهت کمک به شورای محلی و عمرانی آشتیان، اسدالله عبدلی آشتیانی، جستارهای میراث اسلامی، مجموعه مقالات، یادداشت ها، اسناد و متون، دفتر هفتم، صفحات 9 تا 92 ، نشر سفیر اردهال ، تهران 1393 ( ویژه نامه سند پژوهی )، به کوشش اسدالله عبدلی آشتیانی و دکتر یوسف بیگ باباپور

6- بیع نامه کربلایی اقبال جد عباس اقبال آشتیانی ، اسدالله عبدلی آشتیانی، همان منبع بالا ، صفحات 157 تا 168

7- از ورّه تاریخی تا آشتیان فعلی بر اساس وقفنامه ای از قرن 12 ﻫ.ق ، اسدالله عبدلی آشتیانی ، همان منبع بالا ، صفحات281 تا 310

مجموعه مقالات ( پیام بهارستان ) :

1- نامه های تجاری آشتیان اسدالله عبدلی آشتیانی – پیام بهارستان ، فصلنامه اسناد ، مطبوعات و متون ، دوره دوم ، سال چهارم ، شماره 14 ، بخش دوم ، زمستان 1390 ، صفحات 1438 تا 1487 –( به خط سیاق تجاری )،کتابخانه و موزه و مرکز انساد مجلس شورای اسلامی  www.ical.ir.

2- بناهای تاریخی رجال و مشاهیر آشتیان – اسدالله عبدلی آشتیانی – پیام بهارستان فصلنامه اسناد ، مطبوعات و متون ، دوره دوم ، سال چهارم ، شماره سیزدهم ، پاییز 1390 ، صفحات 898 تا 918           ( همان نشانی بالا ).

3- آقا میر کاظم آشتیانی و فرمان مظفری – اسدالله عبدلی آشتیانی – پیام بهارستان فصلنامه اسناد ، مطبوعات و متون ، دوره دوم ، سال سوم ، شماره یازدهم ، بهار سال 1390 ، صفحات 379 تا 1386       ( همان نشانی بالا ).

4- اسناد قنات گلشن آشتیان – اسدالله عبدلی آشتیانی – پیام بهارستان فصلنامه اسناد ، مطبوعات و متون ، دوره دوم ، سال سوم ، شماره نهم ، پاییز 1389 صفحات 283 تا 360 ( همان نشانی بالا ).

5- عکسهای مدارس دولتی آشتیان از سال 1309 تا 1352 – اسدالله عبدلی آشتیانی – پیام بهارستان فصلنامه اسناد ، مطبوعات و متون ، دوره دوم ، سال دوم ، شماره هشتم ، تابستان سال 1389 ، صفحات 544 تا 561 ( همان نشانی بالا ).

6- عقدنامه ای از روزگار ناصر الدین شاه قاجار به سال 1312 ( هجری قمری ) – اسدالله عبدلی آشتیانی و محمد علی نورائی آشتیانی – پیام بهارستان فصلنامه اسناد ، مطبوعات و متون ، دوره سوم ، سال دوم ، شماره هفتم ، بهارسال 1389 ، صفحات 839 تا 853 ( همان نشانی بالا ).

7- اسنادی از میرزا یوسف مستوفی الممالک در منطقه آشتیان ، پیام بهارستان ، فصلنامه اسناد ، دوره دوم ، سال چهارم ، شماره 16 ، تابستان 1391 ، صفحات 832 تا 847 ( همان نشانی بالا ).

8- اسناد بانو پروین اعتصامی از سالهای 315 – 1320 خ ، پیام بهارستان ، فصلنامه اسناد ، مطبوعات و متون ، دوره دوم ، سال پنجم ، شماره 17 ، پاییز 1391 ، صفحات 648 تا 664 ( همان نشانی بالا ).

9- اسناد مقنی گری قنوات سیاوشان ، پیام بهارستان ، فصلنامه متون و تحقیقات ایرانی ، ویژه نامه مردم شناسی و فرهنگ عامه ، شماره اول بهار 1391 ، صفحات 657 تا 693 ( همان نشانی بالا ) .

10- بانوی سخن پروین – مجموعه مقالات همایش بزرگداشت یکصد و پنجمین سالروز تولد پروین اعتصامی به کوشش اسدالله معظمی گودرزی- مقاله کامل و مفصل : اسنادی از مستوفی الممالک و خاندان اعتصام الملک– اسدالله عبدلی آشتیانی – انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ، انتشارات کلک سیمین – سال 1390، صفحات 1 تا 51 .
11
- مصالحه نامه قلعه میرزا ابراهیم اعتصام الملک در آشتیان ، فصلنامه پیام بهارستان، شماره 20 ، اسدالله عبدلی آشتیانی


مقالات :  فصلنامه وقف میراث جاودان


1- امامزاده فاطمه صغری (س ) سیاوشان – اسدالله عبدلی آشتیانی – وقف میراث جاودان ، فصلنامه فرهنگی ، تحقیقی ، اجتماعی و تاریخی – سال 18 تابستان سال 1389 ، شماره 70 ، صفحات 143 تا 152 – صاحب امتیاز : سازمان اوقاف و امور خیریه – نشانی مجله : تهران خیابان حافظ – خیابان نوفل لوشاتو – کوی شهید واعظی – پلاک 10 نمابر : 66707954 – 021

2- شکایت به مجلس از دریافت نیم عشر موقوفات حاج آقا محسن اراکی – اسدالله عبدلی آشتیانی – وقف میراث جاودان – فصلنامه فرهنگی ، تحقیقی ، اجتماعی و تاریخی ، سال 19 ، تابستان سال 1390 ، شماره 74 ، صفحات 147 تا 154 ، ( همان نشانی بالا ).

3- امامزادگان و تکیه زاغرم تفرش – اسدالله عبدلی آشتیانی – وقف میراث جاودان – فصلنامه فرهنگی ، تحقیقی ، اجتماعی و تاریخی ، سال 18 ، پاییز 1389 ، شماره 71 ، صفحات 187 تا 206 ، ( همان نشانی بالا ). 
4- مد رسه علمیه حضرت صا حب الا مر( ع)-آ شتیان ؛موقو فا ت و  پیشینه
اسد ا لله عبد لی آشتیا نی مهدی سلیما  نی آ شتیانی وقف میرا ث جا ودان فصلنا مه ,فر هنگی ,تحقیقی ,اجتما عی و تاریخی ؛سال 21 ,تا بستان 1392,شماره82,صفحات؛67تا 111( هما ن نشا نی با لا ).

5-مجموعه سواد وقفنامه مای زنجان؛اسد الله عبدلی آشتیانی؛ فصلنامه- وقف میراث جاودان؛ .1393

مقالات تا ئید شده همایشها :


الف ).هما یش ملی:  ( اسناد ایرانی )/ سا زمان اسنا د و کتا بخا نه ملی ایران :زمستان  1392

1.شجره نامه خاندان پروین اعتصامی.

مقالات چاپ نشده :

1- میرزا محمود مستوفی ( قره ) آشتیانی اولین مجموعه دار ایران .

2 - شکایت به مجلس در باب ارک حکومتی اراک .
3- اسنادی از قم در دوره های سوم و چهارم مجلس شورای ملی.

 

مقالات اینترنتی :

1- کارکرد اسناد در حوزه پژوهشهای تاریخی .

 

www.majmouedar.com

کمیته تخصصی خط سیاق

31/04/1393

  

 

اسداله عبدلی آشتیانی

 

اسداله عبدلی آشتیانی

 

اسداله عبدلی آشتیانی 

 

اسداله عبدلی آشتیانی

/ 0 نظر / 167 بازدید